Κουλούρης, Νίκος Α. Ελληνική βιβλιογραφία του Εμφυλίου Πολέμου, 1945-1949

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κουλούρης, Νίκος Α. (1955-2009)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 1999
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - After 1950
  1. Βιβλιογραφικές διαστάσεις
  1. W0026
  1. Περίληψη: Η βιβλιογραφική γνώση είναι πρωταρχικό στοιχείο της επιστημονικής έρευνας και βασική προϋπόθεση οποιασδήποτε συγγραφικής δημιουργίας. Είναι θεμέλιο κάθε είδους και κάθε εύρους μελέτης. Μέχρι σήμερα δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας κάποια οργανωμένη και συστηματική καταγραφή της ελληνικής, σε πρώτη φάση, βιβλιογραφίας του Εμφυλίου Πολέμου. Η παρούσα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ αποβλέπει στην κάλυψη αυτού του κενού πληροφόρησης. Είναι μια πρώτη συγκομιδή αυτοτελών δημοσιευμάτων που πραγματεύονται αποκλειστικά τον Εμφύλιο πόλεμο ή ειδικές συνιστώσες, όψεις και εκδοχές του. Με την έννοια αυτής εντάσσεται στην «εκστρατεία» για την επισήμανση, καταγραφή, συγκέντρωση και διάσωση του έντυπου υλικού και των προφορικών αφηγήσεων, με τελικό σκοπό τη σύνταξη μιας ολοκληρωμένης σφαιρικής Βιβλιογραφίας του Εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα.

   Βιβλιοπωλείο "Πολιτεία"
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA