Μουσείο Μπενάκη. Τμήμα Ιστορικών Αρχείων και Χειρογράφων

 1. Οργανισμός
 2. 1955
 3. Athens
 4. Αρχειακές υπηρεσίες - Φορείς έρευνας ελληνικής ιστορίας
  1. Μουσείο Μπενάκη
  1. Σακελλαρόπουλος, Τάσος (1962-)
  1. Τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη αποτελούν ένα από τα πλέον συγκροτημένα και πλούσια αρχειοφυλάκια στον ελληνικό χώρο, που οργανώθηκε και άρχισε να λειτουργεί ως ιδιαίτερο Τμήμα από το 1955. Το αρχειακό υλικό προέρχεται κατά κύριο λόγο από την προσωπική συλλογή του Αντώνη Μπενάκη, καθώς και από μεταγενέστερες δωρεές ιδιωτικών φορέων. Με άξονα την ιστορική πορεία του Ελληνικού έθνους, συγκεντρώθηκαν έγγραφα, αρχεία και άλλα ιστορικά κειμήλια, τα οποία καλύπτουν ως επί το πλείστον τους τελευταίους τρεις αιώνες της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Ένας αρκετά σημαντικός αριθμός των συλλογών αναφέρεται στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας του 1821.

   Για την προετοιμασία της Επανάστασης πολύτιμες πληροφορίες αντλούνται από τα αρχεία των μυστικών Εταιρειών και φιλελληνικών σωματείων, όπως της Φιλικής Εταιρείας, της Φιλομούσου Εταιρείας, του φιλελληνικού Κομιτάτου των Παρισίων κ.ά., ενώ για την εξέλιξη του Αγώνα τα τεκμήρια προέρχονται από προσωπικά αρχεία αγωνιστών, διαταγές και επιστολές ναυάρχων για τις επιχειρήσεις στη θάλασσα, αναφορές των ευρωπαίων και αμερικανών φιλελλήνων, καθώς και από πλήθος νομοθετικών και διοικητικών εγγράφων, που αποτελούν αξιόπιστη πηγή γνώσης για την ιστορική αυτή περίοδο. Εξέχουσα θέση κατέχει το αρχείο του Αγώνα του Γεωργίου Καραϊσκάκη, τα αρχεία των Αναστάση και Ανδρέα Λόντου, Μιχαήλ Σούτσου και Ιωάννου Καρατζά, η συλλογή Φιλελλήνων, Πετράκου, κ.ά.

   Από την ιστοσελίδα του Μουσείου Μπενάκη
  1. 172580013 (Corporate) ⟶ Historika Archeia (Mouseio Benakē)
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA