Θωμαδάκης, Σταύρος Β. Black markets, inflation, and force in the economy of occupied Greece

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Θωμαδάκης, Σταύρος Β.
 2. Contributions to collective works
 3. 10 Νοεμβρίου 1996
 4. Αγγλική
  1. Since 1940 - Until 1944
  1. Κατοχική βία
  2. Μαύρη αγορά
  3. Οικονομικές διαστάσεις
  1. W0031/06
  1. Σημείωση: Το παρόν έργο παρουσιάστηκε ως εισήγηση στο Διεθνές Συμπόσιο  "Greece in the 1940s : a nation in crisis" που διοργάνωσε η Εταιρεία Νεοελληνικών Μελετών (Modern Greek Studies Association, MGSA). Περιέχεται στην έκδοση "Greece in the 1940s : a nation in crisis, University Press of New England, Hanover 1981". Σε ελληνική μετάφραση το έργο περιέχεται στην έκδοση "Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950 : ένα έθνος σε κρίση, Θεμέλιο, Αθήνα 1984" με τίτλο "Μαύρη αγορά, πληθωρισμός και βία στην οικονομία της κατεχόμενης Ελλάδας"

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Iatrides, John O. [Επιμελητής]. Greece in the 1940s : a nation in crisis