Μαυρογορδάτος, Γιώργος Θ. The 1946 election and the plebiscite : prelude to civil war

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Μαυρογορδάτος, Γιώργος Θ. (1945-)
 2. Contributions to collective works
 3. 11 Νοεμβρίου 1978
 4. Αγγλική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Πολιτικό καθεστώς
  2. Εκλογικές διαστάσεις
  1. Δημοψήφισμα (Σεπτέμβριος 1946)
  2. Βουλευτικές εκλογές (Μάρτης 1946)
  1. W0031/14
  1. Σημείωση: Το παρόν έργο παρουσιάστηκε ως εισήγηση στο Διεθνές Συμπόσιο  "Greece in the 1940s : a nation in crisis" που διοργάνωσε η Εταιρεία Νεοελληνικών Μελετών (Modern Greek Studies Association, MGSA). Περιέχεται στην έκδοση "Greece in the 1940s : a nation in crisis, University Press of New England, Hanover 1981". Σε ελληνική μετάφραση το έργο περιέχεται στην έκδοση "Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950 : ένα έθνος σε κρίση, Θεμέλιο, Αθήνα 1984" με τίτλο "Οι εκλογές και το δημοψήφισμα του 1946: προοίμιο του Εμφυλίου Πολέμου"

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Iatrides, John O. [Επιμελητής]. Greece in the 1940s : a nation in crisis