Καρακατσιάνης, Ιωάννης Δ. Ο πόλεμος στη Μάνη

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Καρακατσιάνης, Ιωάννης Δ
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 2014
 4. Ελληνική
  1. Since 1940 - Until 1949
  1. Μάνη
  1. Τοπικές διαστάσεις
  1. W0049
  1. Σημείωση:
   Το έργο αυτό είναι η δημιοσιοποίηση της διδακτορικής διατριβής του συγγραφέα που είχε τίτλο "Η Μάνη στον πόλεμο: κατοχή, αντίσταση και εμφύλιος". Η διατριβή υποστηρίχθηκε με επιτυχία στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2010.

  1. Η διδακτορική διατριβή "Η Μάνη στον πόλεμο: κατοχή, αντίσταση και εμφύλιος"
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA