Σφέτας, Σπυρίδων (1960-)

  1. Πρόσωπο
  2. 1960
  3. Κοιλάδα (Λάρισα)
  4. Greek men
  5. Ελληνική υπηκοότητα
    1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
    1. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)