Ιnvolvement in the Civil War

  1. Έννοια
  2. Οντολογίες προσώπων ΑΣΕλΊς
  3. Αγγλική
    1. Η οντότητα "Ανάμειξη με εμφύλιο" χρησιμοποιείται στο αποθετήριο ΑΣΕλΊς για να κατηγοριοποιήσει πρόσωπα ή φορείς που αναμείχθηκαν με τον εμφύλιο πόλεμο 1945-1949 είτε οικιοθελώς είτε αναγκαστικά.  Η ανάμειξη μπορεί να είχε διάφορες διαστάσεις, όπως συμμετοχή στις στρατιωτικές συγκρούσεις, πολιτική και ιδεολογική υποστήριξη μιας εκ των δύο αντιμαχόμενων παρατάξεων κλπ.

  4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA