Ένταξη στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας

  1. Έννοια
  2. Προσωπική πορεία σχετιζομένων με Αριστερά
  3. Ελληνική
    1. Σε αυτή την υποκατηγορία του πεδίου "Προσωπική πορεία σχετιζομένων με Αριστερά " εντάσσονται πρόσωπα που σχετίστηκαν με την Αριστερά κατά την περίοδο του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 1945-1949 και συμμετείχαν στα γεγονότα της εποχής μέσα από τις γραμμές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ) με εθελοντική ένταξη.

  4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA