Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ). Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ)

 1. Οργανισμός
 2. 2012
 3. Athens
 4. Φορείς έρευνας ελληνικής ιστορίας
  1. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών (ΙΝΕ)
  1. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)
  1. Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) έχει ως αντικείμενο την έρευνα της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής, και πολιτιστικής ιστορίας του ελληνικού χώρου και των περιοχών που έδρασε ο Ελληνισμός, από την προϊστορική αρχαιότητα μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. Το Ινστιτούτο προέκυψε το 2012 ως μετεξέλιξη των τριών ανθρωπιστικών ινστιτούτων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΚΕΡΑ, ΙΒΕ και ΙΝΕ), των παλαιότερων ελληνικών ερευνητικών θεσμών για τις ιστορικές και φιλολογικές επιστήμες. Αναπτύσσει ερευνητικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στη συγκρότηση και την διάχυση νέας γνώσης, καθώς και την κατάρτιση νέων ερευνητών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εθνική αυτογνωσία και στη διεθνή επιστημονική συνεργασία στα πεδία που υπηρετεί.

   Οι ερευνητικές δράσεις του Ινστιτούτου είναι οργανωμένες σε τρείς τομείς:

   Από την ιστοσελίδα του ΙΙΕ/ΕΙΕ
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA