Παπακωνσταντίνου, Θεοφύλακτος Φ. Ανατομία της επαναστάσεως

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Παπακωνσταντίνου, Θεοφύλακτος Φ. (1905-1991)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 1952
 4. Ελληνική
  1. Before 1940 - Until 1949
  1. Κομμουνισμός
  2. Προπαγάνδα, Αντικομμουνιστική
  1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
  1. W0132
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA