Σπανίδης, Αθανάσιος Γ. Αναμνήσεις και μαρτυρίες

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Σπανίδης, Αθανάσιος Γ. (1906-1996)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 1987
 4. Ελληνική
  1. Before 1940 - After 1950
  1. Ναυτικές διαστάσεις
  2. Στρατιωτικές διαστάσεις
  3. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. W0174
  1. Ο Αθανάσιος Σπανίδης στο έργο του «Αναμνήσεις και μαρτυρίες» παρουσιάζει τα σημαντικότερα γεγονότα της στρατιωτικής και πολιτικής του ζωής, από το 1921 που φοίτησε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων μέχρι το 1967.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA