Πρόνοια Συμμοριοπλήκτων. Έρανος "Πρόνοια Συμμοριοπλήκτων" υπό την υψηλήν προστασίαν της ΑΜ του Βασιλέως

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Πρόνοια Συμμοριοπλήκτων
 2. Bibliographic works (Organizations)
 3. [1953;]
 4. Ελληνική
  1. After 1950
  1. "Ανταρτόπληκτοι" του εμφυλίου πολέμου
  1. Έρανος Βασιλέως "Πρόνοια Συμμοριοπλήκτων"
  1. W0225
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA