Οι Φίλοι του Χωριού. Έρανος "Πρόνοια Συμμοριοπλήκτων" υπό την Υψηλήν προστασίαν της Α.Μ. του Βασιλέως "Οι Φίλοι του Χωριού" : απολογισμός δωδεκαετίας 1950-1961

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Οι Φίλοι του Χωριού
 2. Bibliographic works (Organizations)
 3. [1961]
 4. Ελληνική
  1. After 1950
  1. "Ανταρτόπληκτοι" του εμφυλίου πολέμου
  1. W0229
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA