Βερβέρης, Δημήτριος Φ. Η περίλαμπρος νίκη της Φλωρίνης, 12/2/49 - 15/2/49

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Βερβέρης, Δημήτριος Φ.
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 1949
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Φλώρινα
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Μάχη της Φλώρινας (Φεβρουάριος 1949)
  1. W0260
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA