Σβορώνος, Νίκος Γ. Greek history, 1940-1950 : the main problems

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Σβορώνος, Νίκος Γ. (1911-1989)
 2. Contributions to collective works
 3. 09 Νοεμβρίου 1978
 4. Αγγλική
  1. Since 1940 - Until 1949
  1. Ιστοριογραφικές διαστάσεις
  1. W0031/01
  1. Σημείωση: Το παρόν έργο παρουσιάστηκε ως εισήγηση στο Διεθνές Συμπόσιο  "Greece in the 1940s : a nation in crisis" που διοργάνωσε η Εταιρεία Νεοελληνικών Μελετών (Modern Greek Studies Association, MGSA). Περιέχεται στην έκδοση "Greece in the 1940s : a nation in crisis, University Press of New England, Hanover 1981". Σε ελληνική μετάφραση το έργο περιέχεται στην έκδοση "Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950 : ένα έθνος σε κρίση, Θεμέλιο, Αθήνα 1984" με τίτλο "Τα κύρια προβλήματα της περιόδου 1940-1950 στην ελληνική ιστορία".

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Iatrides, John O. [Επιμελητής]. Greece in the 1940s : a nation in crisis