Ένωση Προφορικής Ιστορίας (ΕΠΙ)

 1. Οργανισμός
 2. 13 Φεβρουαρίου 2013
 3. Βόλος
 4. Φορείς έρευνας ελληνικής ιστορίας
  1. Αγγέλη, Μαρία
  2. Δαλκαβούκης, Βασίλης Κ. (1967-)
  3. Καβάλα, Μαρία (1968-)
  4. Λαμπροπούλου, Δήμητρα (1969-)
  5. Καραντζή, Χρυσούλα
  1. Van Boeschoten, Riki (1948-)
  1. Η ΕΠΙ:
   - προωθεί την προφορική ιστορία και τη βιογραφική έρευνα ως έγκυρες μεθόδους καταγραφής και ερμηνείας της πρόσφατης ιστορίας και της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας.
   - προωθεί τις διεθνώς αναγνωρισμένες προδιαγραφές σχετικά με τη συλλογή, την αρχειοθέτηση και διατήρηση των οπτικοακουστικών μαρτυριών
   - συμβάλλει στη δημιουργία και ανάπτυξη τοπικών ομάδων προφορικής ιστορίας
   - ενθαρρύνει την καταγραφή αφηγήσεων ζωής
   - παρέχει συμβολές σχετικά με τις τεχνικές της συνέντευξης, τον τεχνικό εξοπλισμό, τους κανόνες δεοντολογίας και τις ορθές πρακτικές αρχειοθέτησης αρχείων οπτικοακουστικών μαρτυριών - οργανώνει συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια
   - διατηρεί λίστα αλληλογραφίας (epi@lists.uth.gr)
   - δημιουργεί έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις

   Από την ιστοσελίδα της ΕΠΙ
 5. Ιστοσελίδα ΕΠΙ