Λάζου, Βασιλική. Ο ελληνικός εμφυλίος πόλεμος από την οπτική μιας επαρχιακής πόλης

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Λάζου, Βασιλική
 2. Academic works
 3. 2010
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Λαμία
  1. Δικαστικές διαστάσεις
  2. Τοπικές διαστάσεις
  3. Κοινωνικές διαστάσεις
  1. W0115
  1. Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, 2010
   Περίληψη:
   Σκοπός της διατριβής είναι να εξετάσει όψεις της καθημερινότητας στη Λαμία κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Το βασικό ερώτημα που διατρέχει την έρευνα είναι ο τρόπος με τον οποίο μια επαρχιακή πόλη, η Λαμία, βίωσε την καθημερινότητα του εμφυλίου πολέμου. Πιο αναλυτικά, η διατριβή χωρίζεται σε τρεις μεγάλες ενότητες και εξετάζει πρώτον, την πολιτική δεύτερον, την κοινωνία, και τρίτον τη δικαιοσύνη. Στον τομέα της πολιτικής δίνεται έμφαση στην τοπική πολιτική σκηνή, τη δράση της Κομματικής Οργάνωσης Περιοχής Στερεάς του ΚΚΕ και τη δράση των αστικών κομμάτων σε τοπικό επίπεδο. Κάτω από τον τίτλο κοινωνία νοούνται εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής, όπως οι δημόσιες τελετές, η προπαγανδιστική εκστρατεία της κυβέρνησης και του Εθνικού Στρατού με τον τίτλο Εθνικός Συναγερμός και η άφιξη και εγκατάσταση των εσωτερικών προσφύγων, («συμμοριόπληκτων»), στην πόλη της Λαμίας, τα μέτρα πρόνοιας και η αλληλεπίδρασή τους με τον ντόπιο πληθυσμό. Στον τομέα της δικαιοσύνης παρουσιάζεται η απονομή της δικαιοσύνης στην πόλη της Λαμίας μέσω των δικαστηρίων που λειτουργούσαν στην πόλη και κυρίως του Έκτακτου Στρατοδικείου Λαμίας.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA