Κουκουλές, Γιώργος Φ. Το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα και οι ξένες επεμβάσεις, 1944-1948

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κουκουλές, Γιώργος Φ.
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 1995
 4. Ελληνική
  1. Since 1944 - Until 1949
  1. Συνδικαλιστικές διαστάσεις
  1. W0137
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA