Διεθνές Συμπόσιο «Η Ελλάδα 1936-1949 : Δικτατορία - Κατοχή - Εμφύλιος : Συνέχειες και Ασυνέχειες»

  1. Γεγονός
  2. Συνέδρια σχετικά με την ελληνική ιστορία της δεκαετίας του 1940
  3. 17 Μαίου 1995
  4. 20 Μαίου 1995
  5. Athens
  6. Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ)
  7. Ελληνική
    1. Το διεθνές συμπόσιο «Η Ελλάδα 1936-1949.  Δικτατορία – Κατοχή - Εμφύλιος: Συνέχειες και ασυνέχειες» που έγινε στην Αθήνα τον Μάιο του 1995 υπήρξε το πρώτο επιστημονικό συνέδριο που διεξήχθη στην Ελλάδα και είχε συμπεριλάβει στη θεματολογία του τον Ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο 1946-1949.

  8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA