Ομιλίαι εθνικού πνευματικού αγώνος - Athens: Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως», 1949.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Εθνικόφρονα προπαγανδιστικά φυλλάδια εμφυλίου
  1. Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως»
  1. Athens
  1. Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως»
 3. 1949