Τσιγγούνης, Αλέξανδρος Π. Η μεταπολεμική [ΙΙ] μεραρχία Αθηνών και ο συμμοριτοπόλεμος 1945-1949

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Τσιγγούνης, Αλέξανδρος Π. (1893-1984)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 1966
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Εθνικός Στρατός
  1. W0283
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA