Πυρομάγλου, Κομνηνός (1899-1980)

  1. Πρόσωπο
  2. 1899
  3. 15 Δεκεμβρίου 1980
  4. Πλάκα (Λήμνος)
  5. Greek men
  6. Ελληνική υπηκοότητα
    1. Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος (ΕΔΕΣ)