Πυρομάγλου, Κομνηνός (1899-1980)

 1. Πρόσωπο
 2. 1899
 3. 15 Δεκεμβρίου 1980
 4. Πλάκα (Λήμνος)
 5. Greek men
 6. Ελληνική υπηκοότητα
 7. Secondary teacher - Politician
 8. Creators experiential works
 9. Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου
 10. Adults with involvement in the Civil War
 11. Involvement in the Civil War with Government forces
 12. Πολιτικό προσωπικό κυβερνητικών δυνάμεων
 13. Άνδρας
 14. Ελληνική - Γαλλική
  1. Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος (ΕΔΕΣ)
  1. Γεννημένος τό 1899 στη Λήμνο ό Κ. Πυρομάγλου άγωνίστηκε άπό νωρίς στήν πρώτη γραμμή τής Δημοκρατίας: Μικρασία, διχτατορία Μεταξά, Κατοχή καί Χούντα. Σπούδασε στή Γαλλία, καί μετά άπό ένα σύντομο διάστημα όπου ύπηρέτησε καθηγητής στό Πειραματικό Σχολείο τής ’Αθήνας (1934-38), βρέθηκε ξανά στό Παρίσι έξόριστος τής 4ης Αύγούστου. Έδώ τόν βρήκε ή κατάληψη τής 'Ελλάδας άπό τόν Άξονα καί άπό δώ ξεκίνησε γιά νά έπιστρέψει στόν τόπο του καί ν' άγωνιστεΐ στά άντάρτικα τμήματα τού Ζέρβα.
   Πήρε μέρος σέ πολλές στρατιωτικές έπιχειρήσεις σάν ύπαρχηγός τού ΕΔΕΣ-ΕΟΕΑ καί άντιπροσώπευσε τήν 'Οργάνωσή του στίς διαπραγματεύσεις μέ τόν ΕΛΑΣ καί τήν έξόριστη έλληνική κυβέρνηση. Μετά τήν άπελευθέρωση διαχώρισε τή θέση του άπό τίς Δεξιές πολιτικές επιλογές τού Ζέρβα καί τό 1958 έκλέχτηκε βουλευτής Αθήνας, συνεργαζόμενος μέ τήν ΕΔΑ.
   ’Εκτός άπ’ τούς προσωπικούς άγώνες του, ό Πυρομάγλου, μέ σειρά άπό άρθρα καί βιβλία, κατάθεσε τήν προσωπική του μαρτυρία γιά όσα έζησε, με τίτλο «Δούρειος Ίππος», Αθήνα 1958.

   Αντί Τεύχος 156 (18 Ιουλίου 1980), σελίδα 50-51
 15. Wikipedia
  1. 343207 ⟶ Πυρομάγλου, Κομνηνός (1899-1980)
  1. Q834136 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 0000 0003 5836 1741 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 204117333 (Personal) ⟶ Pyromaglu, Komnēnos 1899-1980
 16. Original: AltSol Company. - Rules: RDA