Χατζηβασιλείου, Ευάνθης. Η επανεύρεση της πρωτεύουσας : η βιβλιογραφία των μη εαμικών αθηναϊκών οργανώσεων

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Χατζηβασιλείου, Ευάνθης (1966-)
 2. Contributions to collective works
 3. 2008
 4. Ελληνική
  1. Since 1940 - Until 1945
  1. Athens
  1. Ιστοριογραφικές διαστάσεις
  2. Αντισταστιακές διαστάσεις
  3. Βιβλιογραφικές διαστάσεις
  1. W0043/08
  1. Το παρόν έργο αποτελεί μέρος του συλλογικού έργου "Η εποχή της σύγχυσης : η δεκαετία του '40 και η ιστοριογραφία" που εκδόθηκε το 2008 από το «Βιβλιοπωλείον της Εστίας».

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Αντωνίου, Γιώργος [Επιμελητής]. Η εποχή της σύγχυσης