Τσέκου, Κατερίνα Θ. Περί βιβλιογραφίας σχετικής με τους πολιτικούς πρόσφυγες του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Τσέκου, Κατερίνα Θ.
 2. Contributions to collective works
 3. 2008
 4. Ελληνική
  1. After 1950
  1. Βιβλιογραφικές διαστάσεις
  2. Πολιτικοί πρόσφυγες
  1. W0043/11
  1. Το παρόν έργο αποτελεί μέρος του συλλογικού έργου "Η εποχή της σύγχυσης : η δεκαετία του '40 και η ιστοριογραφία" που εκδόθηκε το 2008 από το «Βιβλιοπωλείον της Εστίας».

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Αντωνίου, Γιώργος [Επιμελητής]. Η εποχή της σύγχυσης