Βαρών-Βασάρ, Οντέτ. Η γενοκτονία των Ελλήνων Εβραίων (1943-1944) και η αποτύπωσή της : μαρτυρίες, λογοτεχνία και ιστοριογραφία

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Βαρών-Βασάρ, Οντέτ (1957-)
 2. Contributions to collective works
 3. 2008
 4. Ελληνική
  1. Since 1940 - Until 1945
  1. Εβραϊκή κοινότητα
  2. Ιστοριογραφικές διαστάσεις
  3. Λογοτεχνικές διαστάσεις
  4. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. W0043/09
  1. Το παρόν έργο αποτελεί μέρος του συλλογικού έργου "Η εποχή της σύγχυσης : η δεκαετία του '40 και η ιστοριογραφία" που εκδόθηκε το 2008 από το «Βιβλιοπωλείον της Εστίας».

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Αντωνίου, Γιώργος [Επιμελητής]. Η εποχή της σύγχυσης