Νικολοπούλου, Μαρία. Ο 'τριακονταετής πόλεμος' : η πεζογραφία με θέμα τον Εμφύλιο και η διαχείριση της μνήμης στο πεδίο της αφήγησης (1946-1974)

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Νικολοπούλου, Μαρία
 2. Contributions to collective works
 3. 2008
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - After 1950
  1. Λογοτεχνικές διαστάσεις
  1. W0043/12
  1. Το παρόν έργο αποτελεί μέρος του συλλογικού έργου "Η εποχή της σύγχυσης : η δεκαετία του '40 και η ιστοριογραφία" που εκδόθηκε το 2008 από το «Βιβλιοπωλείον της Εστίας».

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Αντωνίου, Γιώργος [Επιμελητής]. Η εποχή της σύγχυσης