Συνάντηση Κοινωνικής Ιστορίας "Δεκαετία 1940 : η εποχή των ρήξεων"

  1. Γεγονός
  2. Συνέδρια σχετικά με την ελληνική ιστορία της δεκαετίας του 1940
  3. 16 Ιανουαρίου 2010
  4. 17 Ιανουαρίου 2010
  5. Athens
  6. Φόρουμ Κοινωνικής Ιστορίας
  7. Ελληνική
    1. Η Συνάντηση Κοινωνικής Ιστορίας με τίτλο 'Δεκαετία 1940 : η εποχή των ρήξεων' διοργανώθηκε από το Φόρουμ Κοινωνικής Ιστορίας, στην Αθήνα στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2010, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

  8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA