Σοσιαλιστικές χώρες

 1. Περιοχή
 2. Ελληνική
 3. Ένωση χωρών
  1. Ανατολικές χώρες
  2. Κομμουνιστικές χώρες
  1. Czechoslovakia
  2. Πολωνία
  3. Βουλγαρία
  4. Γερμανία, Ανατολική
  5. Romania
  6. Yugoslavia
  7. Σοβιετική Ένωση
  8. Αλβανία
  9. Ουκρανία
  1. 51e91aafd36a363b06002cf4 ⟶ Σοσιαλιστικές χώρες